O nás

POSLANIE IS RRA

Agentúry združené v IS RRA sa aktívne zúčastňujú na tvorbe stratégií trvalo udržateľného rozvoja regiónov a navrhujú komplexné riešenia rozvoja, čím prispievajú k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov v rámci celej SR. Profesijné zázemie a kapacita umožňuje agentúram zapájať sa do všetkých fáz programovania, plánovania ako aj do celého procesu projektového cyklu od prípravy projektového zámeru až po jeho implementáciu. Agentúry majú detailný prehľad o potenciáli regiónu, v ktorom pôsobia a prierezovo zasahujú do všetkých odvetví hospodárstva. To potvrdzuje ich univerzálnosť a zabezpečuje im jedinečné postavenie medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja. IS RRA je prostredníctvom svojho zástupcu členom viacerých expertných skupín pre modelovanie a plánovanie nového programového obdobia 2021 – 2027.

Keďže IS RRA pokrýva územie Slovenska pomerne rovnomerne, môžu agentúry svojou činnosťou zohrať významnú rolu pri tvorbe, implementácii a technickej pomoci pre projekty v rámci NUTS III, NUTS II a NUTS I. Vyžaduje si to však obnoviť vzájomnú koordináciu aktivít na všetkých úrovniach. Územím pôsobnosti jednotlivých agentúr IS RRA sú subregióny, v ktorých boli zriadené. Integrovaná sieť pokrýva územie Slovenska v celistvosti, čo následne vytvára synergický efekt. Vo svojom území pôsobnosti sú agentúry významnými aktérmi regionálneho rozvoja. Ich partnermi na tejto subregionálnej úrovni je verejná správa (samospráva a štátna správa), podnikatelia a tretí sektor, akademická, odborná i laická verejnosť.

IS RRA je zároveň zakladateľom iniciatívy Regióny 2030.