Vyhlásenie socio-ekonomických partnerov v Banskobystrickom kraji

My, dolu podpísaní zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, poznáme potenciál Banskobystrického kraja pre jeho udržateľný rozvoj. Poznáme a rozumieme obsahu a posolstvám rozvojových dokumentov Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky i Agendy OSN 2030. Potrebujeme vytvoriť podmienky pre komunikáciu a spoluprácu aktérov regionálneho rozvoja, aby mohli vlastnými silami vytvárať nové a inovatívne produkty a aktivity, a zvýšiť tak príťažlivosť a atraktivitu našich regiónov.

My, zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov v našom kraji, sme pripravení aktívne sa podieľať na tvorbe podmienok a nastavenia pravidiel viacstupňového spravovania územia, vrátane využívania zdrojov z prostriedkov Európskej únie v programovom období rokov 2021 až 2027.

Podporujeme zámery vlády SR:

  • koncentráciu útvarov regionálnej politiky do jedného centra, namiesto množstva sektorových nástrojov bez väzby na územie,
  • decentralizáciu a posilnenie úlohy miest, obcí a regiónov pri využívaní nástrojov podpory regionálneho rozvoja na princípe územných synergii,
  • prístupu integrovaných územných investicií ako náhradu netransparentných súťaží dopytovo orientovaných projektov.

Tento prístup môže priniesť významný obrat v zabezpečení reálnych potrieb občanov a ich kvality života a zásadnú premenu nášho regiónu zo zaostávajúceho na prosperujúci, ak sa využije potenciál sociálno-ekonomických partnerov a aktérov regionálneho rozvoja.

K tomu potrebujeme splnenie dvoch zásadných podmienok:

A. dôsledne uplatniť princíp partnerstva na všetých úrovniach vrátane participatívnych postupov,

B. vytvoriť viacúrovňové riadenie regionálneho rozvoja v súlade s princípmi subsidiarity tak, aby rozhodovacie právomoci boli čo najbližšie k miestu, kde sa problémy vyriešia efektívnejšie.

Z týchto dôvodov žiadame poslancov a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, aby v súlade s platnou legislatívou:

1. Vytvorili podmienky pre vznik partnerstiev pre prípravu a implementáciu transparentných nástrojov politiky súdržnosti na nasledovných úrovniach:
a) miestnej – na úrovni vzťahu mesto a vidiek, minimálne v úrovni okresov,
b) subregionálnej – na úrovni strategicko-plánovacích regiónoch tak, ako sa dohodli R-ZMO,
c) na úrovni ťažísk osídlenia pre udržateľný mestský rozvoj,
d) krajskej – koordinačnej;

2. Zabezpečili technickú podporu pre uskutočnenie priblíženia rozhodovacích právomocí na čo najnižšiu – miestnu úroveň, zameranú hlavne na činnost’ a aktivity partnerstiev pri tvorbe Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja podľa metodiky skupiny obcí ako rámca pre Integrované územné stratégie okresov a prípravu Integrovaných územných investícií, ako aj východiska pre koordináciu s politikou rozvoja vidieka;

3. Podporili partnerstvá a rady partnerstva pre udržateľný mestský rozvoj;

4. V súlade s princípom subsidiarity zabezpečili dvojúrovňové vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja a Integrovanej územnej stratégie
pre prirodzený rozvoj regiónov na základe ich potenciálu a špecifík, pri rešpektovaní vysokej rozmanitosti kraja a uchovania identity regiónov;

5. Na základe dvojúrovňovej stratégie rozvoja kraja, aby zriadili na krajskej úrovni tematické skupiny a v jednotlivých subregiónoch teritoriálne pracovné skupiny – partnerstvá strategických plánovacích regiónov ako budúce koordinačné a implementačné centrá.

Z vyššie uvedených dôvodov máme záujem spolupracovať, spoločne kooperovať na tvorbe a implementácii nástrojov regionálneho rozvoja v našom kraji a presadzovať uplatňovanie štandardných európskych princípov, medzi ktoré patrí partnerstvo, participácia, transparentnosť, spravodlivosť, integrovaný prístup, subsidiarita a ďalšie.

V B. Bystrici dňa 17. 6.2020

Za súkromno-podnikateľský sektor:

Marina Spírová
Banskobystrická regionálna komora SOPK

Ján Plesník
Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen

Milan Kyseľ
Spolok farmárov Slovenska

Kamil Cejpek
Územné koordinačné centrum ZSVTS B. Bystrica

Matej Plesník
Národná recyklačná agentúra Slovenska

Za súkromno-neziskový občiansky sektor:

Peter Medveď
Nadácia Ekopolis

Štefan Repko
Krajská rozvojová agentúra BB – IS RRA

Danica Hullová
Centrum vzdelávania neziskových organizácií

Peter Rusnák
OZ Vidiecke partnerstvo BB kraja – sieť MAS

Martina Strmeňová
Centrum komunitného organizovania