Otvorené fórum Regióny 2030 v Kremnici

Kremnica 2020 13

Na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesov prípravy integrovaných územných stratégií sa 12. júna 2020 v Kremnici uskutočnilo „Otvorené fórum Regióny 2030“, ktoré iniciovala Integrová sieť regionálnych rozvojových agentúr v spolupráci s ďalšími partnermi.

Na podujatí vystúpili a spoločne diskutovali zástupcovia Úradu vlády SR, členka výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a primátorka mesta Poltár p. Martina Brisudová, p. primátor mesta Kremnica p. Alexander Ferenčík, zástupcovia BBSK, SOPK, NS MAS SR, ÚRZVNLS a ďalších sociálno-ekonomických partnerov.

Iniciatíva „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“ presadzuje spoločný a transparentný postup všetkých kľúčových sociálno-ekonomických partnerov pri presadzovaní princípov Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci EŠIF a Iniciatívy za otvorené vládnutie pri príprave nového programového obdobia.

Medzi hlavné presadzované hodnoty iniciatívy patria:

  • participácia a partnerstvo
  • viacúrovňové riadenie
  • integrovaný prístup
  • spravodlivosť
  • predchádzanie korupcie
  • orientácia na výsledky
  • udržateľné kapacity
  • odbornosť

Na podujatí zúčastnení aktéri prijali závery a vyhlásenie v podobe „Kremnickej výzvy„.

Galéria

Foto: Peter Rázus