Spoločne a transparentne – tlačová správa

Otvorené fórum REGIÓNY 2030

V Kremnici sa dňa 12.6.2020 uskutočnilo Otvorené fórum REGIÓNY 2030, ktorého cieľom bolo prediskutovať pohľady na problémy a výzvy, ktorým budú regióny čeliť v nadchádzajúcom ťažkom období v kontexte potreby spoločného postupu všetkých sociálno-ekonomických partnerov a dobrej prípravy na nové programové obdobie EÚ 2021-2027. Fórum vytvorilo priestor pre aktérov regionálneho rozvoja a ich sie združených v iniciatíve Regióny 2030 ktorá spoločne reprezentuje záujmy niekoľko tisíc organizácií a inštitúcií podnikateľského, verejnoprávneho, neziskového a mimovládneho sektora.

Iniciatíva Regióny 2030 začala postupne združovať národné siete a verejnoprávne organizácie založené v zmysle zákona. Partneri iniciatívy predstavujú najvýznamnejší sociálny a podnikateľský potenciál Slovenka v oblasti vzdelávania (Slovenská rektorská konferencia), obhospodarovania lesného bohatstva krajiny (Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR), potravinovej sebestačnosti štátu (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora), rozvoja vidieka (Národná sieť miestnych akčných skupín SR) a v neposlednom rade aj partnera reprezentujúceho celú sieť významných podnikov, ktoré vytvárajú cez 80% HDP Slovenka (Slovenská obchodná a priemyselná komora) i samotného iniciátora platformy – Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr reprezentujúcich verejno-súkromné partnerstvá v subregiónoch Slovenska .

Partneri iniciatívy Regióny 2030 sú pripravení prevziať spoluzodpovednosť za rozvoj celého územia Slovenskej republiky, jej regiónov, miest a obcí a aktívne prispievať k napĺňaniu Programového vyhlásenia vlády SR v oblastiach hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politiky a zároveň sa aktívne podieľať na tvorbe podmienok a pravidiel viacstupňového spravovania územia, vrátane využívania zdrojov z prostriedkov Európskej únie v programovom období rokov 2021 až 2027.

Poznajúc potenciál svojho územia, ako aj dôležité rozvojové dokumenty národnej a európskej úrovne a AGENDY 2030, účastníci fóra zvýraznili hlavne potrebu podstatne lepšie koordinovanej a transparentnej komunikácie a funkčnej spoluprácu všetkých aktérov regionálneho rozvoja. Verejná správa bez spoločného a koordinovaného postupu s podnikateľským a občianskym sektorom nedokáže sama zabezpečiť udržateľný rozvoj regiónov Slovenska.

Fórum sa venovalo potrebe dôslednejšiemu uplatneniu Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci EŠIF, princípom otvoreného vládnutia, témam potreby viacúrovňového riadenia regionálneho rozvoja, integrovanému prístupu, výrazne účinnejšej podpory vnútornej regionálnej a miestnej ekonomiky a udržateľnej zamestnanosti. Odzneli konkrétne príklady z praxe ako je dôležité sa spoločne o témach vecne a otvorene rozprávať, budovať dôveru medzi aktérmi a dôkladnejšie uplatňovať hodnoty a princípy akými sú partnerstvo, spravodlivosť, odbornosť, orientácia na výsledky, predchádzanie korupcie, udržateľnosť rozvojových kapacít všetkých aktérov na všetkých úrovniach – a nielen na úrovni verejnej správy.

Kľúčové posolstvá aktéri iniciatívy Regióny 2030 a účastníci Otvoreného fóra pretavili do Záverov a spoločného vyhlásenia zúčastnených sociálno-ekonomických partnerov v podobe “Kremnickej výzvy”.

Fórum pripravila Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr v spolupráci s partnermi Iniciatívy REGIÓNY 2030.