Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr bude aj v novom programovom období 2021 – 2027 monitorovať čerpanie eurofondov

16. februára 2023 sa zasadnutím Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko oficiálne spustilo čerpanie nových eurofondov. V období od roku 2021 do roku 2027 budeme môcť na rozvoj Slovenska použiť z tejto obálky skoro 13 miliárd eur, pričom národná administratíva občanom SR sľubuje omnoho jednoduchšiu implementáciu a menej projektovej záťaže v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Dodržiavanie tohto ambiciózneho záväzku bude aj v novom programovom období veľmi pozorne sledovať aj Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA).
Možné to bude vďaka pomerne širokému zastúpeniu členských agentúr v monitorovacích výboroch pre programy cezhraničnej spolupráce INTERREG a vďaka zastúpeniu v dvoch zo šiestich komisií, ktoré budú pracovať pod Monitorovacím výborom pre Program Slovensko.

Členom Komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu pri OP Slovensko sa stal Branislav Bernátek, riaditeľ Bánovskej regionálnej rozvojovej agentúry. Pokrok v implementácii Politického cieľa 5 v OP Slovensko, so zameraním na integrovaný územný rozvoj, bude sledovať Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka RRA Nitra. Branislav Bernátek bude zároveň Integrovanú sieť RRA reprezentovať aj v Monitorovacom výbore pre Program cezhraničnej spolupráce INTERREG Slovensko-Česko.

Menovací dekrét z rúk ministerky Veroniky Remišovej v blízkej dobe prevezme aj Mária Lőrincz, riditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia, ktorá pri Monitorovacom výbore pre Program cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU Maďarsko-Slovensko 2021 -2027 získala funkciu pozorovateľa. IS RRA nominovala svojho zástupcu aj do Monitorovacieho výboru pre Program INTERREG SK-PL, kde by sieť mala zastupovať riaditeľka RRA Kysuce Marta Sláviková.

Integrovaná sieť RRA sa monitoringu fondov venuje už od začiatku čerpania eurofondov na Slovensku. Jej členské agentúry majú dlhoročné skúsenosti nielen s implementáciou projektov naprieč všetkými operačnými programami, ale aj s prípravou samotných programových dokumentov, ich monitorovaním a hodnotením.
Nakoľko agentúry pôsobia v území realizácie projektov, majú možnosť monitorovať výsledky a dopady implementovaných projektov priamo na mieste, v regiónoch. Pokrok v tomto smere je však napriek viac ako 15 rokom eurofondov na Slovensku stále nedostatočný.

Stretnutie členov komisie
Členovia Komisie Fondu na spravodlivú transformáciu spolu s prvým štátnym tajomníkom MIRRI Dušanom Veličom. Riaditeľ Bánovskej RRA, Branislav Bernátek, je prvý sprava.